22 + 23 juni 2024 | Suikerunieterrein, Groningen

ALGEMENE VOORWAARDEN

markt van het noorden 2024

De bepalingen voor deelname aan de Markt van het Noorden staan vastgelegd in onderstaand deelnamereglement.

Organisator
De Markt van het Noorden wordt georganiseerd door Paradigm (KVK: 62454056). Hierna te noemen de organisatie/organisator.

Deelnemer/huurder/standplaatshouder
Is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hiervoor een schriftelijk akkoord voor een (stand)plaats heeft gekregen.

Plaats en tijd
De Markt van het Noorden wordt georganiseerd op het terrein van Paradigm (Suikerlaan 2 te Groningen) en is geopend op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni van 11:00 – 21:00. Hierna te noemen De Markt van het Noorden/het evenement. Elke deelnemer is geopend van 11:00 – 18:00.

Op- en afbouw                                                                                                                                                                                                                                                    De deelnemer heeft op zaterdag 22 juni maximaal 2,5 uur de tijd voor het evenement om de (stand)plaats in te richten (08:00 – 10:30). Om 10:30 dient de (stand)plaats ingericht te zijn. Eventuele auto’s moeten voor 10:00 van het terrein af zijn, auto’s zijn ten tijde van het evenement niet toegestaan op het terrein.

Na de sluiting van de Markt van het Noorden op zaterdag 22 juni (om 18:00) heeft de deelnemer welke niet op zowel zaterdag als zondag aanwezig is maximaal 2 uur de tijd (18:00 – 20:00) om de (stand)plaats leeg te halen. Eventuele auto’s kunnen van 18:00 – 20:00 het terrein opkomen en moeten voor 20:00 weer van het terrein af zijn. Bij wijzigingen wordt de deelnemer hierover apart bericht.

Wanneer de deelnemer zowel op 22 juni en 23 juni een (stand)plaats afneemt dan hoeft er tussentijds niet op- en afgebouwd te worden. De organisatie draagt zorg voor beveiliging gedurende de periode van zaterdag 22 juni 18.00 tot zondag 23 juni 10.30. Op zondag 23 juni dient de deelnemer om 10.30 weer bij zijn of haar standplaats aanwezig te zijn. Na de sluiting van de Markt van het Noorden op zondag 23 juni (om 18:00) heeft de deelnemer maximaal 2 uur de tijd (18:00 – 20:00) om de (stand)plaats leeg te halen. Eventuele auto’s kunnen van 18:00 – 20:00 het terrein opkomen en moeten voor 20:00 weer van het terrein af zijn. Bij wijzigingen wordt de deelnemer hierover apart bericht.

Het achterlaten van zijn of haar eigendommen door de deelnemer op het terrein van de organisatie is, ondanks de voorzorgsmaatregelen welke organisator neemt, altijd op eigen risico.

Standplaatsen
Elke deelnemer krijgt een (stand)plaats toegewezen door de organisatie. Overleg is mogelijk, de organisatie is beslissend.

Kosten en betaling
De kosten worden vermeld op het aanvraagformulier. Prijzen zijn vooraf bij de deelnemer bekend. Betaling van het verschuldigde bedrag geschiedt uitsluitend giraal. De factuur welke de deelnemer ontvangt voor de huur van de (stand)plaats dient voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. Indien een betaling uitblijft zal deze verhoogd worden met administratieve kosten en/of wettelijke aanmaningskosten.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de deelnemer.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel
Bij aanmelding, via het aanvraagformulier, dient de deelnemer duidelijk te vermelden wat de koopwaar is. Indien bij betreding van de markt blijkt dat dit afwijkt van de gemelde koopwaar, kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke ontruiming van de (stand)plaats. Restitutie van de (stand)plaatskosten is in dit geval niet mogelijk.

Annuleringen

Indien de deelnemer een (stand)plaats wil annuleren zijn er duidelijke ‘spelregels’.

– Een annulering dient minimaal 14 dagen voor de start van het evenement via e-mail te worden gemeld: de deelnemer annuleert dan kosteloos.

–  Annuleert de deelnemer binnen 14 dagen voor de start van het evenement: 100% van het stageld wordt in rekening gebracht (uitleg 14 dagen: de Markt van het Noorden vindt plaats op zondag 22 juni, uw annulering dient uiterlijk zaterdag 7 juni bij ons bekend te zijn).

Overige bepalingen

 • De deelnemer geeft gehoor aan de aanwijzingen van de organisator en medewerkers, brandweer en politie en EHBO en Ambulancedienst en andere hulpdiensten (indien van toepassing).
 • Als de deelnemer zich niet schikt naar de aanwijzingen wordt de deelnemer de toezegging op de markt of het evenement ontzegd en is de deelnemer in overtreding als deze doorgaat met verkoop of verdere uitvoering van de activiteiten. Restitutie van betaalde stagelden is in dit geval niet mogelijk.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan, om:
  • De gehuurde ruimte zonder overleg met de organisatie geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren
  • Reclamemateriaal aan te bieden buiten de door de deelnemer gehuurde (stand)plaats
  • Dranken en spijzen aan te bieden zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie
  • Zonder toestemming van de organisatie gebruik te maken van geluidsversterkende apparatuur.
  • In algemene zin hinder te veroorzaken voor andere deelnemers of bezoekers.

De organisatie kan besluiten tot verwijdering van de deelnemer zonder enige aanspraak op schadevergoeding. Bij niet opvolgen van deze voorschriften en aanwijzingen kunnen op kosten van de deelnemer de noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen.

 • De deelnemer is verplicht de door hem gehuurde (stand)plaats in de oorspronkelijke staat achter te laten. NB: de (stand)plaats dient geheel schoon opgeleverd te worden, hetgeen inhoudt dat afval geheel verwijderd dient te zijn. Bij in gebreke blijven zal dit op kosten van de deelnemer worden schoongemaakt. Indien de (stand)plaats niet tijdig is ontruimd, is de organisatie gerechtigd in of bij de (stand)plaats aanwezige materialen, goederen of emballage van de deelnemer te doen verwijderen en op kosten van de deelnemer op te slaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding. De overeenkomst van huur en verhuur blijft van kracht. De eventuele wijzigingen worden schriftelijk aan de deelnemer doorgegeven
 • De organisatie heeft te allen tijde het recht, deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren. In dit geval bestaat geen restitutie van betaalde gelden.
 • De deelnemer kan nimmer aanspraak maken op een schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.
 • Schade, toegebracht door wind, regen, opwaaiende marktkramen, enz. komen voor risico van de deelnemer. Beschadiging aan eigendommen van organisator, ruitbreuk enz., veroorzaakt door de door de deelnemer gehuurde (stand)plaats zijn voor rekening van de deelnemer. Bij ingebruikname van de kraam dient de deelnemer ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft.
 • Deelnemers zullen aan andere deelnemers en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken.
 • Als de organisatie overgaat tot het aflasten van het evenement door b.v. zeer slechte weersvoorspellingen en/of andere bijzondere situatie, wordt de deelnemer zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval is restitutie van de door de deelnemer gemaakte kosten niet verhaalbaar op de organisatie. Bij gedwongen afgelasting vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor brand, breuk, diefstal of schade, c.q. omzetverlies in welke vorm dan ook.
 • Deelname aan de Markt van het Noorden is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van schade geleden ten gevolge van zijn deelname
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws